Delegates

China

 

Ms. Yu Yang MOA, Head of the Delegate
Mrs. Dan Zhou Longping HiTech
Mr. Shiren Du Shichuan
Dr. JingZhou Li Hebei Qimei Agriculural Company
Mr. Jinxi Kang NingXia Province
Mr. Guobin Xu Jiangsu Agricultural Commission, North America
Ms. Hai Sun Shanghai Food Inspection Ministry Commission